دوره و شماره: دوره 4، شماره ی 1، شهریور 1393، صفحه 1-120 
تدوین مدل نظری مشاوره تحصیلی بر اساس عوامل موثر بر موفقیت تحصیلی

صفحه 18-48

10.22055/jac.2017.12559

رضوان صالحی؛ محمدرضا عابدی؛ ایران باغبان؛ پریسا نیلفروشان؛ احمد عابدی


تهیه و ارزیابی ویژگی های روانسنجی مقیاس عملکرد جنسی زناشویی

صفحه 85-102

10.22055/jac.2014.12563

سعیده فرج نیا؛ سیمین حسینیان؛ شهریار شهیدی؛ منصوره السادات صادقی


بررسی رابطه فرسودگی شغلی و سلامت عمومی معلمان زن مقطع راهنمایی

صفحه 121-142

کیومرث بشلیده؛ منوچهر تقی پور؛ سید اسماعیل هاشمی شیخ شبانی؛ سیده زبیده جزایری