دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، آذر 1395، صفحه 1-21 (این شماره مربوط به بهار و تابستان 95 می باشد) 
شناسایی معنای زندگی در دانشجویان: یک مطالعه‌ی پدیدارشناسی

صفحه 59-76

10.22055/jac.2016.12568

لیلا طالب زاده شوشتری؛ مرتضی منادی؛ ملوک خادمی اشکذری؛ احمد خامسان