دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 1-110