دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 1-114 (شماره جاری) 
شاخص های ارتباط زناشویی کارآمد: یک مطالعه ی کیفی

صفحه 1-26

10.22055/jac.2017.22007.1464

فهیمه پیرساقی؛ کیانوش زهراکار؛ علیرضا کیامنش؛ فرشاد محسن زاده؛ جعفر حسنی