دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-108