دوره و شماره: دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-130 
5. تبیین و نسبت‌شناسی رویکرد مشاوره فلسفی با مفهوم تربیت

صفحه 98-121

10.22055/jac.2021.36274.1782

پروین خزامی؛ پروانه ولوی؛ سید جلال‌ هاشمی؛ مسعود صفایی مقدم