دوره و شماره: دوره 12، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 1-100 
ساخت و اعتباریابی پرسشنامه­ی سنجش امکان سازگاری زناشویی برای زوجین در آستانه­ی طلاق

صفحه 23-40

10.22055/jac.2022.40877.1885

سمیه جابری؛ عذرا اعتمادی؛ مریم السادات فاتحی زاده؛ علی ربانی خوراسگانی