دوره و شماره: دوره 12، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 1-100