دوره و شماره: دوره 12، شماره 2، دی 1401، صفحه 1-20 
ساخت و اعتباریابی مقیاس سنجش کارآمدی مشاوران مدرسه

صفحه 1-20

10.22055/jac.2023.40376.1872

داریوش عظیمی؛ حسین قمری گیوی؛ علی رضایی شریف؛ علی شیخ الاسلامی


الگوی اعتبارسنجی برنامه‌ تربیت مشاور: مطالعه فراترکیب

صفحه 21-38

10.22055/jac.2023.41868.1903

فاطمه حقیقت؛ یاسر مدنی؛ کیوان صالحی؛ مقصود فراستخواه؛ مهرنوش پازارگادی


تدوین الگوی افسردگی زنان بوشهر: پژوهش داده بنیاد

صفحه 61-80

10.22055/jac.2023.41767.1898

مصطفی دهقانی؛ منیژه دانشپور؛ موسی جاودان