دوره و شماره: دوره 12، شماره 2، دی 1401، صفحه 1-20 
ساخت و اعتباریابی مقیاس سنجش کارآمدی مشاوران مدرسه

صفحه 1-20

10.22055/jac.2023.40376.1872

داریوش عظیمی؛ حسین قمری گیوی؛ علی رضایی شریف؛ علی شیخ الاسلامی


الگوی اعتبارسنجی برنامه‌ تربیت مشاور: مطالعه فراترکیب

صفحه 21-56

10.22055/jac.2023.41868.1903

فاطمه حقیقت؛ یاسر مدنی؛ کیوان صالحی؛ مقصود فراستخواه؛ مهرنوش پازارگادی