دوره و شماره: دوره 13، شماره 1، تیر 1402 
بررسی تجارب زیسته سالمندان از سازگاری با آشیانه خالی؛ یک مطالعه پدیدارشناسی

صفحه 75-94

10.22055/jac.2023.18439

عبدالباسط محمودپور؛ آسیه شریعتمدار؛ عبدالله شفیع آبادی؛ احمد برجعلی