دوره و شماره: دوره 13، شماره 1، تیر 1402 
اثربخشی آموزش پیش از ازدواج بر توانایی حل تعارض زوجین متقاضی ازدواج

صفحه 1-16

10.22055/jac.2023.43039.1935

فرشاد ژیان؛ محمد حاتمی؛ مژگان آگاه هریس؛ َشکوه نوابی نژاد


توصیف پدیدارشناسانه واکنش‌های سوگ دختران به فقدان پدر

صفحه 79-100

10.22055/jac.2023.43860.1966

کبری ناموران گرمی؛ عزت اله احمدی؛ پری یاری فرد