دوره و شماره: دوره 13، شماره 2، دی 1402، صفحه 1-130