درباره نشریه

درباره مجله

دوفصلنامه مشاوره کاربردی یک مجله علمی- پژوهشی در زمینه‌های مشاوره خانواده، مشاوره توانبخشی، مشاوره پیش از ازدواج، مشاوره مدرسه و مشاوره شغلی وابسته به دانشکده علوم تربیتی و روان­شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز است. این مجله مقاله‌های پژوهشی اصیل، گزارش موردی و نامه به سردبیر مورد پذیرش قرار می دهد. کلیه مقاله‌ها توسط داوران داخلی و خارجی مجله مورد ارزیابی قرار می گیرند و در صورت برخورداری از استاداردهای مجله و  نداشتن مشکلات جدی، نتیجه‌های ارزیابی مقاله از طریق سایت به اطلاع نویسنده مسئول مقاله می‌رسد و نویسنده مسئول موظف است تا نسخه جدید مقاله را آماده و ارسال کند. نسخه جدید ارسالی نویسنده مسئول مجددا توسط داوران و هیأت تحریریه نشریه ارزیابی و نتیجه آن به نویسنده مسئول مقاله اعلام می‌گردد.