اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

خالد اصلانی

مشاوره دانشیار گروه مشاوره دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

edupsy.scu.ac.ir/~kh.aslani
kh.aslaniscu.ac.ir
06133331366

سردبیر

عباس امان الهی

مشاوره دانشیار/ گروه مشاوره دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

edupsy.scu.ac.ir/~abas.amanelahi
abas_amanelahiyahoo.com
0613-3331366

مدیر داخلی

ذبیح اله عباسپور

مشاوره استادیار گروه مشاوره دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

ensani.ir/fa/article/author/49823
z.abbaspuorscu.ac.ir
09168309048

کارشناس نشریه

سعادمراقی

مشاوره کارشناس، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

s.maraghiyahoo.com
33331366

اعضای هیات تحریریه

کیومرث فرحبخش

مشاوره استاد گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

simap.atu.ac.ir/cv/6097237/
infofarahbakhshclinic.ir
44056335

فاطمه بهرامی خوندابی

مشاوره استاد گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

mhrn.net/cv/190/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C
dr-f.bahramiedu.ui.ac.ir
33331366

حسین قمری گیوی

مشاوره استاد گروه مشاوره دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

uma.ac.ir/cv.php?cv=280&mod=scv&pgload
h_ghamariuma.ac.ir
33331366

یوسفعلی عطاری

مشاوره استاد گروه مشاوره جهاد دانشگاهی اهواز

faculties.iauahvaz.ac.ir/attari
yousefscu.ac.ir
33331366

غلامرضا رجبی

روانشناسی استاد گروه مشاوره دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

edupsy.scu.ac.ir/~r.rajabi
rajabirezascu.ac.ir
0613-3331366
000-0002-8423-4589

خالد اصلانی

مشاوره دانشیار گروه مشاوره دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

edupsy.scu.ac.ir/~kh.aslani
kh.aslaniscu.ac.ir
09194216254

رضا خجسته مهر

روانشناسی استاد گروه مشاوره دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

edupsy.scu.ac.ir/~khojasteh.r
khojasteh_rscu.ac.ir
09163063053

نوراله محمدی

روانشناسی استاد گروه روانشناسی بالینی دانشگاه شیراز

nmohamadishirazu.ac.ir
09173144272
0000-0002-0413

حبیب هادیانفرد

روانشناسی بالینی استاد گروه روانشناسی بالینی دانشگاه شیراز

civilica.com/p/185264/
hadianfdshirazu.ac.ir

منصور سودانی

مشاوره دانشیار گروه مشاوره دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

edupsy.scu.ac.ir/~man_sour83
sodani_mscu.ac.ir
0611-3330010-18-4654

عباس امان الهی

مشاوره خانواده دانشیار گروه مشاوره دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

a.amanellahiscu.ac.ir

مهدی زارع بهرام آبادی

مشاوره دانشیار
پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»

zaresamt.ac.ir