فرایند پذیرش مقالات

فرایند پذیرش مقالات

مقالات ارسالی به مجله "دوفصلنامه مشاوره کاربردی" در مرحله اول توسط سردبیر  بررسی و غربالگری می شوند و در صورت تطابق یا عدم تطابق موضوع و ارزش علمی مقاله با  اهداف مجله،   در مرحله اول پذیرفته یا رد می شود.  (بر اساس تفویض اختیار اعضاء هیأت تحریریه به سردبیر) .  سپس مقاله پذیرفته شده توسط حداقل 3 و حداکثر 5 داور به صورت گمنام مورد ارزیابی  قرار می گیرد.  در ادامه پروسه نظر داوران بررسی (نتیجه گیری اکثریت داوران مورد نظر قرار می گیرد) و در صورت پاسخ مثبت، مقاله برای رفع اشکالات به نویسنده برگردانده می شود. مقالاتی که به مجله مشاوره کاربردی ارسال می‌شوند نباید همزمان در نشریات دیگری مورد بررسی قرار گیرند و یا بخشی از آن‌ها نباید قبلاً منتشر شده باشد.