سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

تذکر:

جهت دریافت نسخه چاپی مجله مکاتبه باید با مرکز منطقه ای شیراز صورت پذیرد و نیاز به تکمیل فرم بالا نمی باشد .   

 جهت اشتراک مجله :

بهای اشتراک هر شماره از مجله مبلغ 20000 ریال را به حساب 2172403002009 سیبا بانک ملی ایران شعبه فلکه گاز، به نام تمرکز درآمد اختصاصی مرکز منطقه ای واریز، و فیش بانکی آن به نشانی مرکز منطقه ای ارسال گردد.

آدرس: شیراز، بلوار جمهوری اسلامی، خیابان جام حم

شماره تماس انتشارات: 6468452-0711

نمایر: 6468352-0711

پست الکترونیک: publication@ricest.ac.ir

www.isc.gov.ir                               www.ricest.ac.ir