پذیرش مقالات کنفرانس‌ها و همایش‌ها

دوفصلنامه مشاوره کاربردی مقالات پذیرفته شده برای کنفرانس‌هاو و همایش‌ها را با داوری مجدد می‌پذیرد