لزوم توجه نویسندگان به تنظیم چکیده مبسوط به انگلیسی

طبق شرایط جدید دوفصلنامه مشاوره کاربردی، نویسندگان  می بایست در تنظیم چکیده مبسوط انگلیسی دقت لازم را داشته باشند. (طبق راهنمای نویسندگان