لزوم ارسال کد ORCID

تمام نویسندگان باید هنگام ارسال مقاله کد ORCID خود را نیز ثبت کنند.