مدت زمان بررسی اولیه مقاله

به اطلاع کلیه نویسندگان می رساند که مدت زمان بررسی و پذیرش اولیه مقالات حداکثر یک هفته خواهد بود.