دوره و شماره: دوره 4، شماره ی 2، پاییز و زمستان 1393